ATAKAN YÖNETİM

Hizmetlerimiz


1-Genel site ve apartman yönetimi
2-Bütçe ve muhasebe yönetimi
3-Temizlik yönetimi
4-Teknik yönetim
5-Personel yönetimi


İşletme projesi bilgilerinin/parametrelerinin muhasebeleştirilmesi ve kat maliklerine ulaştırılması,
Aidatların bina adına açılmış banka hesabında toplanması, takibi, muhasebeleştirilmesi ve raporlanması,
Yatırım uygulamalarının/bütçelerinin muhasebeleştirilmesi, takibi ve raporlanması,


Ödenmeyen aidat borçlarının tahsili için vekil avukat vasıtasıyla dava ve icra takip işlemlerinin başlatılması ve takibinin yapılarak sonuçlandırılması,


Apartmanın/sitenin görevli ücretlerinin, sigorta prim ve bildirgelerinin aksatılmadan ödenmesi, ücret bordrolarının tanzimi,


Apartmanın/sitenin dışarıdan periyodik/rutin olarak aldığı sözleşmeli hizmetlerin periyot zamanlarında yaptırılmasının sağlanması (asansör, jeneratör bakımı, ilaçlama, kazan bakımı, havuz bk. vb) bakım anlaşmalarının hazırlanması ve uygulanması, çalışmalarının / verimliliklerin denetlenmesi ve hizmet kalitelerindeki sürekliliğinin sağlanması,


Alınan servislerin servis raporlarının tutulması ve arşivlenmesi,


Yapılan faaliyetler/harcamalarla ilgili olarak, 3 ayda bir faaliyet raporu verilmesi,


Her ay gelir-gider hesap dökümleri ve yapılan ve yapılması planlanan faaliyetlerin duyuru panosundan bina sakinlerine bildirilmesi,


Yılsonu bilânçoları, gelir-gider durumu, faaliyet raporlarının düzenlenmesi/hazırlanması ve yeni dönem işletme projesinin çıkartılması,


Yönetim döneminin bitiminde, gündem maddelerini belirleyerek, kat malikleri kurulunun olağan toplantısını yapmak üzere maliklerin toplantıya çağrılması ve toplantının gerçekleştirilmesi,
Apartman/site genel kurulunun kararları doğrultusunda hizmetli (güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, teknisyen vb) alınması,


Apartmanın/sitenin su, kanalizasyon, elektrik, asansör, çatı ve diğer müşterek kullanım alanlarında meydana gelecek sorunların/arızaların giderilmesi, bakımlarının yapılması,


Apartmanın/sitenin resmi kurum ve kuruluşlar da dâhil olmak üzere, iç- dış yazışmalarının yapılması ve evraklarının dosyalanıp arşivlenmesi.

Web Tasarım: Webuca